Radoneristys

Radoneristykset ja tiivistykset

Rakentamismääräykset edellyttävät rakentamaan siten, että asunnoissa huoneilman radonpitoisuus ei ylitä sallittuja enimmäisarvoja (200 Bq/m³).Useimmilla paikkakunnilla Suomessa edellytetään uudisrakennusten radontiivistämistä ohjeiden (RT 81-10791) mukaisesti, riippumatta rakennuspaikan radonpitoisuudesta.

Katepal Sokkeli- ja Radonkermi täyttää radonkermille asetetut vaatimukset ja hitsattavana kerminä se on helppo kiinnittää sokkeleihin ja perusmuurirakenteisiin luotettavasti. Rullakoot 1 m x 10 m ja 0,5 m x 10 m.

Suomen olosuhteissa lämpötilaerot, maan routiminen, runsaat sulamisvedet keväisin ja maaperän radonpitoisuus aiheuttavat poikkeukselliset olosuhteet rakennusten perustuksille ja maanvastaisille rakenteille.

Rakenteet on suojattava sade- ja sulamisvesiltä sekä maan jäätymisen tai routimisen aiheuttamilta vaurioilta. Kapillaarinen kosteuden nousu rakenteisiin on estettävä. Kellarillisissa rakenteissa on huomioitava myös rakennuksen sisäpuolelta seinärakenteisiin kohdistuva, diffuusion aiheuttama, kosteusrasitus. Mikäli maaperä on riittävän radonpitoinen, pitää rakenteet myös tiivistää siten, että asuinrakennusten huoneilman radonpitoisuus ei ylitä sallittuja rajoja (200 Bq/m³).

Katepal Oy:n tuotteet on kehitetty Suomen olosuhteisiin ja täällä käytettyihin rakenneratkaisuihin.

RT-kortti

Tuotteet

Sokkeli- ja radonkermi
Sokkelilevy